Tsiviilseadustiku üldosa seadus

Ava otsing

§ 39. Juriidilise isiku lõpetamine

Juriidiline isik lõpetatakse:

1) üldkoosoleku või muu pädeva organi otsusega;

2) isiku, organi või asutuse otsusega, kellele seadusega on antud õigus lõpetada avalik-õiguslik juriidiline isik;

3) seaduses, põhikirjas või ühingulepingus seatud eesmärgi saavutamisel;

4) tähtaja möödumisel, kui juriidiline isik on asutatud tähtajaliselt;

41) juriidilise isiku pankroti väljakuulutamisega või pankrotimenetluse raugemisega enne pankroti väljakuulutamist;

5) [kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust 1.01.2009]

6) [kehtetu – RT I 2008, 59, 330 – jõust 1.01.2009]

7) kohtumäärusega sundlõpetamise kohta;

8) muul seaduse, põhikirja või ühingulepinguga ettenähtud alusel.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid