Tsiviilseadustiku üldosa seadus

Ava otsing

Tsiviilseadustiku üldosa seadus

Eessõna 2. väljaandele

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse uuendatud versioon kehtib alates 1. juulist 2002, esmakordselt ilmusid TsÜS kommentaarid 2010. aastal, kusjuures arvesse oli võetud seaduste kehtivus ning Riigikohtu lahendid seisuga 01.05.2010. Pärast 2010. aasta TsÜS kommentaaride ilmumist ei ole küll TsÜS ennast väga ulatuslikult muudetud, kuigi mitmeid olulisi seaduseparandusi on siiski tehtud, olulise tähendusega on aga suur hulk Riigikohtu uusi lahendeid, mis on vahepeal vastu võetud. Riigikohtu lahendid on aga üks tähtsamaid allikaid TsÜS kommenteerimisel, arvestatud on kõigi kommenteeritavate teemade jaoks olulisemate lahenditega. Kommentaaride ühe lisana on antud Riigikohtu lahendite nimekiri, liigendatuna vastavalt TsÜS struktuurile. Kuna TsÜS-s sätestatud õigusnormid ja põhimõtted kehtivad nii tsiviilseadustiku teiste osaseaduste (asjaõigusseadus, võlaõigusseadus, perekonnaseadus, pärimisseadus) kui eraõiguse valdkonna teiste seaduste, samuti osalt ka avaliku õiguse suhtes, siis on TsÜS kohaldamispraktikat oluliselt mõjutanud ka teiste seaduste areng ning nende kohaldamise praktika. Tsiviilõiguse allikana on suurenev tähendus Euroopa Liidu õigusel, mida on ka kommentaaride täiendamisel arvestatud.

Kommentaaride koostamisel on oluliseks allikaks õigusteadlaste seisukohad, mida on kommentaarides arvesse võetud.

Aluseks on võetud TsÜS, samuti teiste kasutatud seaduste tekstid ning Riigikohtu lahendid seisuga 01.11.2022, erandiks on 01.02.2023 jõustuv äriregistri seadus.

Esimese väljaandega võrreldes on koostajate koosseisu lisandunud Karin Sein ja Kalev Saare, uute autoritena Sander Kärson, Liisbeth Lillo, Triin Uusen-Nacke, Andres Vutt ja Margit Vutt.

Täname kõiki autoreid ja Priit Kama, Karl Joonas Kendlat, Ivo Pilvingut, Hegle Pärnat ja Birgit Saluotsat abi eest kommentaaride koostamisel, samuti kirjastust Juura ja õigusteadusdoktor Peep Pruksi.

Tartus, 1. novembril 2022
Paul Varul
Irene Kull
Villu Kõve
Martin Käerdi
Kalev Saare
Karin Sein


Koostajad
  • Paul Varul
  • Irene Kull
  • Villu Kõve
  • Martin Käerdi
  • Kalev Saare
  • Karin Sein
Raamatu ilmumisaeg
  • 2023