Tsiviilseadustiku üldosa seadus

Ava otsing
  1. KOMMENTAARIDE AUTORID
  2. KASUTATUD LÜHENDID
  3. I OSA. ÜLDSÄTTED
   1. § 1. Seaduse ülesanne
   2. § 2. Tsiviilõiguse allikad
   3. § 3. Seaduse tõlgendamine
   4. § 4. Analoogia
   5. § 5. Tsiviilõiguste ja -kohustuste tekkimise alused
   6. § 6. Õigusjärglus
  4. II OSA. ISIKUD
   1. 1. peatükk. Füüsilised isikud
    1. 1. jagu. Õigus- ja teovõime
     1. § 7. Füüsilise isiku õigusvõime
     2. § 8. Füüsilise isiku teovõime
     3. § 9. Vähemalt 15-aastase alaealise piiratud teovõime laiendamine
     4. Sissejuhatus §-dele 10–12: piiratud teovõimega isikute tehingud
     5. § 10. Piiratud teovõimega isiku ühepoolne tehing
     6. § 11. Piiratud teovõimega isiku mitmepoolne tehing
     7. § 12. Alla 7-aastase alaealise tehing
     8. § 13. Otsusevõimetu isiku tehing
    2. 2. jagu. Elukoht ja tegevuskoht
     1. § 14. Elukoht ja selle muutmine
     2. § 15. Alaealise ja eestkoste all oleva isiku elukoht
     3. § 16. Tegevuskoht
    3. 3. jagu. Isiku teadmata kadumine ja isiku surnuks tunnistamine
     1. § 17. Teadmata kadunud isik
     2. § 18. Isiku vara hooldus
     3. § 19. Isiku surnuks tunnistamine
     4. § 20. Surnuks tunnistatud isiku surmaaeg
     5. § 21. Surnuks tunnistatud isiku elusolek
     6. § 22. Surma tuvastamine
     7. § 23. Surmaaja muutmine
   2. 2. peatükk. Juriidilised isikud
    1. § 24. Juriidilise isiku mõiste
    2. § 25. Eraõiguslik ja avalik-õiguslik juriidiline isik
    3. § 26. Juriidilise isiku õigusvõime
    4. § 27. Juriidilise isiku kestus ja asutamise vaidlustamine
    5. § 28. Juriidilise isiku põhikiri
    6. § 29. Juriidilise isiku asukoht ja tegevuskoht
    7. § 30. Juriidilise isiku nimi
    8. § 31. Juriidilise isiku organid
    9. § 32. Hea usu põhimõte omavahelistes suhetes
    10. § 33. Hääle andmine
    11. § 331. Elektrooniliste vahendite abil organi koosolekul osalemine
    12. § 34. Juriidilise isiku esindamine
    13. § 35. Juriidilise isiku juhtorgani liikme üldised kohustused
    14. § 36. Pankrotiavalduse esitamise kohustus
    15. § 37. Juriidilise isiku juhtorgani liikme vastutus
    16. § 38. Juriidilise isiku organi otsuse kehtetus
    17. § 39. Juriidilise isiku lõpetamine
    18. § 40. Juriidilise isiku sundlõpetamine
    19. § 41. Likvideerimine
    20. § 42. Likvideerimisteade ja nõuete esitamine
    21. § 43. Nõuete rahuldamine ja vara jagamine
    22. § 44. Pankrotiavalduse esitamine
    23. § 45. Juriidilise isiku lõppemine
    24. § 46. Dokumentide säilitamine
    25. § 47. Ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine
  5. III OSA. ESEMED
   1. § 48. Eseme mõiste
   2. § 49. Asja mõiste
   3. § 50. Kinnisasi ja vallasasi
   4. § 51. Asendatav asi
   5. § 52. Äratarvitatav asi
   6. Sissejuhatus §-dele 53–61
   7. § 53. Oluline osa
   8. § 54. Kinnisasja osad
   9. § 55. Ehitise osad
   10. § 56. Mõtteline osa
   11. § 57. Päraldis
   12. § 58. Dokumendid päraldisena
   13. § 59. Majandus- või kutsetegevuses kasutatava kinnisasja päraldised
   14. § 60. Põllumajandusliku kinnisasja päraldised
   15. § 61. Päraldise lõppemine
   16. § 62. Kasu
   17. § 63. Kulutused
   18. § 64. Kulutuste hüvitamine vilja väljaandmisel
   19. § 65. Eseme väärtus
   20. § 66. Vara mõiste
   21. § 661. Ettevõte
  6. IV OSA. TEHINGUD
   1. 3. peatükk. Üldsätted
    1. § 67. Tehingu mõiste
    2. § 68. Tahteavalduse liigid
    3. § 69. Tahteavalduse tegemine
    4. § 70. Lepingu rikkumisest teatamine
    5. § 71. Kindlale isikule tehtud tahteavalduse sisu
    6. § 72. Tahteavalduse tagasivõtmine
    7. § 73. Tahteavalduse tegija surm või piiratud teovõime
    8. § 74. Tahteavaldus piiratud teovõimega isikule
    9. § 75. Tahteavalduse tõlgendamine
    10. § 76. Käsutusõiguse piiramine ja välistamine
   2. 4. peatükk. Tehingu vorm
    1. § 77. Tehingu vormivabadus
    2. § 78. Kirjalik vorm
    3. § 79. Kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm
    4. § 80. Elektrooniline vorm
    5. § 81. Tehingu notariaalne kinnitamine
    6. § 82. Tehingu notariaalne tõestamine
    7. § 83. Tehingu vormi järgimata jätmine
   3. 5. peatükk. Tehingu kehtetus
    1. Sissejuhatus
    2. 1. jagu. Tühine tehing
     1. § 84. Tehingu tühisus
     2. § 85. Tehingu ühe osa tühisus
     3. § 86. Heade kommete või avaliku korraga vastuolus olev tehing
     4. § 87. Seadusega vastuolus olev tehing
     5. § 88. Käsutuskeeldu rikkuv tehing
     6. § 89. Näilik tehing
    3. 2. jagu. Tehingu tühistamine
     1. § 90. Tehingu tühistamise mõiste
     2. § 91. Isiku teadmine tühistamise alusest
     3. § 92. Eksimus
     4. § 93. Eksimuse tõttu tühistatava lepingu muutmine
     5. § 94. Pettus
     6. § 95. Teatamiskohustus
     7. § 96. Ähvardus ja vägivald
     8. § 97. [Kehtetu – RT I 2009, 18, 108 – jõust. 01.05.2009]
     9. § 98. Tühistamise kord
     10. § 99. Tühistamise tähtajad
     11. § 100. Tehingu kinnitamine
     12. § 101. Kahju hüvitamine
   4. 6. peatükk. Tingimuslik tehing
    1. § 102. Edasilükkava või äramuutva tingimusega tehing
    2. § 103. Mitme edasilükkava või äramuutva tingimusega tehing
    3. § 104. Tingimuse saabumise takistamine või sellele kaasaaitamine
    4. § 105. Õiguste ja kohustuste tekkimise või lõppemise aeg
    5. § 106. Käsutused hõljumisajal
    6. § 107. Kahju hüvitamine
    7. § 108. Võimatu tingimus
    8. § 109. Seadusvastane tingimus
    9. § 110. Tähtpäeva määramine
   5. 7. peatükk. Tehingu tegemise nõusolek
    1. § 111. Nõusoleku avaldamine
    2. § 112. Eelneva nõusoleku tagasivõetavus
    3. § 113. Heakskiidu tagasiulatuv mõju
    4. § 114. Õigustamata isiku käsutustehing
   6. 8. peatükk. Esindamine
    1. § 115. Tehingu tegemine esindaja kaudu
    2. § 116. Tehingu tegemine esindatava nimel
    3. § 117. Esindusõigus
    4. § 118. Volituse andmine
    5. § 119. Edasivolitus
    6. § 120. Esindusõiguse ulatus
    7. § 121. Majandus- või kutsetegevuses tegutseva isiku esindamise erisused
    8. § 122. Esindamine mitme esindaja korral
    9. § 123. Esindaja ja esindatava teadmine asjaoludest
    10. § 124. Esindamine piiratud teovõimega isiku poolt
    11. § 125. Esindusõiguse lõppemise alused
    12. § 126. Volituse tagasivõtmine
    13. § 127. Volituse kehtivus kolmandate isikute suhtes
    14. § 128. Esindusõiguseta isiku ühepoolne tehing
    15. § 129. Esindusõiguseta isiku mitmepoolne tehing
    16. § 130. Esindusõiguseta isiku vastutus
    17. § 131. Tehingu tühistamine esindaja kohustuste rikkumise tõttu
  7. V OSA. VASTUTUS TEISE ISIKU EEST
   1. § 132. Teise isiku eest vastutamine
   2. § 133. Teise isiku teadmise omistamine
  8. VI OSA. TÄHTAEG JA TÄHTPÄEV
   1. § 134. Tähtaja mõiste
   2. § 135. Tähtaja algus ja lõpp
   3. § 136. Tähtpäeva saabumine
   4. § 137. Tähtaja möödumine
  9. VII OSA. TSIVIILÕIGUSTE TEOSTAMINE
   1. 9. peatükk. Tsiviilõiguste teostamise viisid
    1. § 138. Hea usu põhimõte
    2. § 139. Heausksuse eeldus
    3. § 140. Hädakaitse
    4. § 141. Hädaseisund
   2. 10. peatükk. Aegumine 
    1. 1. jagu. Aegumise tagajärjed
     1. § 142. Aegumise mõiste
     2. § 143. Aegumise arvestamine kohtu poolt
     3. § 144. Kõrvalkohustusest tuleneva nõude aegumine
     4. § 145. Kokkulepe aegumise kohta
     5. § 1451. Aegumise tagajärjed tagatisele
    2. 2. jagu. Tehingust tuleneva nõude aegumine
     1. § 146. Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg
     2. § 147. Aegumistähtaja algus
     3. § 148. Lepingueelsetest läbirääkimistest tuleneva nõude aegumine
    3. 3. jagu. Seadusest tuleneva nõude aegumine
     1. § 149. Seadusest tuleneva nõude aegumistähtaeg
     2. § 150. Kahju õigusvastasest tekitamisest tuleneva nõude aegumistähtaeg
     3. § 151. Alusetust rikastumisest tuleneva nõude aegumistähtaeg
     4. § 152. Aegumine nõuete konkurentsi korral
    4. 4. jagu. Aegumine erijuhtudel
     1. § 153. Surma põhjustamisest, kehavigastuse tekitamisest, tervise kahjustamisest või vabaduse võtmisest tuleneva nõude aegumine
     2. § 154. Korduvate kohustuste täitmisele suunatud nõude aegumine
     3. § 155. Omandiõigusest tuleneva väljaandmisnõude ning perekonna- ja pärimisõigusest tuleneva nõude aegumine
     4. § 156. Aegumine õigusjärgluse korral
     5. § 157. Jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude ja muust täitedokumendist tuleneva nõude täitmise aegumine
    5. 5. jagu. Aegumise katkemine ja peatumine
     1. § 158. Aegumise katkemine nõude tunnustamisega
     2. § 159. Aegumise katkemine täitedokumendi täitmiseks esitamisega
     3. § 160. Aegumise peatumine hagi esitamisega
     4. § 161. Aegumise peatumine vahekohtumenetluse korral
     5. § 162. Aegumise peatumine kohustuse täitmisest keeldumise õiguse puhul
     6. § 163. Aegumise peatumine vääramatu jõu tõttu
     7. § 164. Aegumise peatumine perekondlikul põhjusel või eestkoste ajal
     8. § 165. Aegumise peatumine piiratud teovõimega isiku puhul
     9. § 166. Aegumise peatumine pärimise korral
     10. § 167. Aegumise peatumine läbirääkimiste korral
     11. § 1671. Aegumise peatumine juriidilise isiku registrist kustutamise korral
     12. § 168. Peatumise toime
     13. § 169. Aegumise peatumine nõuete konkurentsi korral
  10. KIRJANDUS
  11. KOHTULAHENDID